ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

 ดาวน์โหลด