แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับนักบริหารโรงพยาบาล (Advancement in SocialSecurity Healthcare and Thailand’s Hospital Servies)

แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับนักบริหารโรงพยาบาล (Advancement in SocialSecurity Healthcare and Thailand’s Hospital Servies)

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับนักบริหารโรงพยาบาล (Advancement in SocialSecurity Healthcare and Thailand's Hospital Servies)