การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Cisco Webex ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้องการประชุม