ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จากเดิม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เปลี่ยนแปลงเป็ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์