ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข