ร่างประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายา ในระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๒)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายา ในระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๒)

Download

ดัชนีราคายา-ครั้งที่-2.pdf

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคา-ครั้งที่-2.pdf

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคา-ครั้งที่-2.pdf

ราคากลาง-จ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรและดัชนีราคายาในระยะที่-๒.pdf