ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครเพื่อรับโอน ข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองเศรษฐกิจฯ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครเพื่อรับโอน ข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ