ขอความร่วมมือคัดเลือกโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และส่งรายชื่อ โรงพยาบาล ภายใน 23 มีนาคม 2563

สำรวจรายชื่อโรงพยาบาล เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาต้นทุนการจัดบริการทางการแพทย์และรูปแบบการบริหารจัดการในระบบประกันสังคมของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข