การประชุมพิจารณามาตรฐาน และกระบวนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ผ่านระบบ VDO conference) ครั้งที่ 1

เอกสารการประชุม

qrcode