เอกสารประกอบการประชุม Conference การใช้จ่ายเงินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคำสั่ง คสช. ที่ 37/2559 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เอกสารประกอบการประชุม Conference การใช้จ่ายเงินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคำสั่ง คสช. ที่ 37/2559 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.