การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563

วาระการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ 2

วาระที่ 3 

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ