เรื่อง ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559