ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Download