New เอกสารเผยแพร่ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองแสดงผลกระทบการจัดสรรงบประมาณขาลง ของ 3 กองทุน โดยนำร่องในหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารเผยแพร่ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองแสดงผลกระทบการจัดสรรงบประมาณขาลง ของ 3 กองทุน โดยนำร่องในหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข