New การประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562 ผ่าน ระบบ Tele Conference วันที่ 20 มิถุนายน 2562

การประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2562 ผ่าน ระบบ Tele Conference วันที่ 20 มิถุนายน 2562

IMG_0222