New ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแบบจำลองแสดงผลกระทบการจัดสรรงบประมาณขาลง ของ 3 กองทุน

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแบบจำลองแสดงผลกระทบการจัดสรรงบประมาณขาลง ของ 3 กองทุน

ดาวน์โหลด