New ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการหาแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับการคลังสุขภาพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการหาแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับการคลังสุขภาพ

ดาวน์โหลด