ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาการจัดทำต้นทุนบริการและกลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่าสำหรับบริการปฐมภูมิ กรณีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาการจัดทำต้นทุนบริการและกลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่าสำหรับบริการปฐมภูมิ กรณีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ดาวน์โหลด