New ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 3

วาระการประชุม
เอกสารสรุปรายงานการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม
คำสั่งสำนักงานปลัดที่ 463/2562