โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

DSC03194

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานประกัน สุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ะหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์