โครงการประชุมสัมนารายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2

DSC03863

 

โครงการประชุมสัมนารายงานผลการดำเนินงาน การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร