ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๑/๒๕๒๗๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับย้าย/โอนข้าราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข