ประชุมหารือการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพ และการเบิกจ่ายตามสิทธิ