การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DSC02713
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7
– บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารองค์การที่ดี โดย นายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ