การรับย้าย/โอนข้าราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การรับย้าย/โอนข้าราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๑/๒๕๒๗๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับย้าย/โอนข้าราชการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • ดาวน์โหลดเอกสารที่สธ.0210/01 35376