New ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center)”

ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบการให้บริการของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ