เอกสารประกอบการประชุม จัดทำ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการใช้จ่ายเงินในเรื่องการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

เอกสารประกอบการประชุม
จัดทำ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการใช้จ่ายเงินในเรื่องการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

ดาวน์โหลดเอกสาร