คณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม ครั้งที่ 4/2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Dowload –> วาระการประชุม 19 ตค 61

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ 4  คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ที่ ๔ /๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม ครั้งที่ 3/๒๕๖1 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการ  ค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม

4.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงาน 4 คณะ ประกอบด้วย

1) คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม สำหรับบริการระดับปฐมภูมิ บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ

2) คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม สำหรับบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาล (Hospital care) และการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน (Intermediate Care)

3) คณะทำงานจัดทำกลไกและการจัดการระบบการใช้สิทธิชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม

4) คณะทำงานคาดการณ์ผลกระทบจากชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิ  ประโยชน์เสริม เพื่อสร้างความยั่งยืนในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ

4.3 (ร่าง) คำสั่งคณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอในการขับเคลื่อนชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม ปีงบประมาณ 2562

ระเบียบวาระที่ 5         (ถ้ามี)