โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ วันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร