โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

1รวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส