การประชุมสัมนาผลการดำเนินงานปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทยระยะที่ 2

DSC00991

การประชุมสัมนาผลการดำเนินงานปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทยระยะที่ 2

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี