การประชุมสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561