แจ้งการเคลื่อนย้ายสายสัญญานโทรศัพท์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ด่วน! แจ้งการจัดผังที่นั่งใหม่ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสายสัญญานโทรศัพท์ จึงอาจจะติดขัดในเรื่องของการติดต่อประสานงานและการสื่อสารในวันเวลาดังกล่าว จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ดาวน์โหลดเอกสาร