เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร