เอกสารการประชุมการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐–๑๖.0๐น.

การประชุมการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐–๑๖.0๐น.
ณ ห้องประชุม MOC ชั้น ๑ อาคาร ๒ ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข