โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ของกองเศรษฐกิจสุขภาพสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอของวิทยากร
  1. 1476263256_file_extension_pdf
  2. 1476263256_file_extension_pdf
  3. 1476263256_file_extension_pdf
  4. 1476263256_file_extension_pdf