อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลกรณี“ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ
เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลกรณี“ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีสิทธิทุกที่”
(Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์
 1. AGENDA UCEP 11กย.60
 2. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ พญ.ประนอม คำเที่ยง
 3. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ นพ.พิทักษ์พล  บุณยมาลิก
 4. ระบบคัดแยกผู้ป่วยกรณีUCEP ระบบ PA นายสุรชัย ศิลาวรรณ
 5. ระบบเบิกจ่ายชดเชย UCEP พญ.พนมวัลย์ บุณยมานพ
 6. ระบบการสำรองเตียง นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา
 7. บัญชีและอัตราค่าใช้จ่าย (FeeSchedule) นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
 8. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
 9. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 10. การกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
 11. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ.2560
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 13. ข้อตกลงเพื่อให้บุคคลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนรักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 14. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 15. กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
 16. กฎหมายสวัสดิการค่ารักษา คุณกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง
 17. ความก้าวหน้าปรับปรุงกฎระเบียบUCEP_UC พญ.พนมวัลย์ บุณยมานพ
 18. UCEP กรมบัญชีกลาง