ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือราชการ 1476263256_file_extension_pdf