การจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน (LOI) กรณีได้รับเงินกันระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560