แสดงรายได้งบประมาณและรายได้จากการดำเนินงาน แยกรายกองทุน ของหน่วยบริการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ปี 2559