การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2559 ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของงบบริการผู้ป่วยนอก (OP) บริการผู้ป่วยใน (IP) บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP)

การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2559 ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนของงบบริการผู้ป่วยนอก (OP) บริการผู้ป่วยใน (IP) บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP)