แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การส่งหลักฐานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการส่งหลักฐานการบริหารจัดการกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี

b1

หมายเหตุ : ด่วน*** กรุณาตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและแบบสอบถาม
ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
โทร. 02-590-1578-79 โทรสาร. 02-590-1580