มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการ ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 13/2564

มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 13/2564
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom meeting

ดาวน์โหลด