เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารณ์ปี65

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

pdf   1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pdf  2. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pdf  3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** LINK การส่งเสริมคุณธรรมของ กศภ.สป.