New การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ : ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

excelแบบประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ สำหรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบที่ 1) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ : ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

pdf แบบประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ สำหรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รอบที่ 1) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ : ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ