New ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อินโฟฯ ประกาศเจตนารมณ์ แนวตั้ง