New ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ด้านระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังสุขภาพ

 พี่ก้อย

ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ด้านระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังสุขภาพ

          วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และระบบวิดีทัศน์ทางไกล VDO Conference ด้วยระบบ Cisco WebEx