คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2745/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2745/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   ดาวน์โหลด