การอบรมสร้างความตระหนัก เรื่องแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

อบรมมมมม

 

การอบรมสร้างความตระหนัก เรื่องแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

     นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างความตระหนัก เรื่องแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

     เพื่อให้บุคลากรกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพมีความตระหนักเรื่องแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และเพื่อลดความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

pdf กำหนดการ

pdf สไลด์บรรยาย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

link นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ