มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการ ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 12/2564

มติและข้อสั่งการคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 12/2564
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด